БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ Про Бюро Подяки Корисно знати Наш прайс Замовити переклад Контакти
  • (044) 599 5290
  • Письмовий переклад. Терміново. Переклад документів. Апостиль. Apostille. Нотаріальне засвідчення та легалізація.


ГЛОСАРІЙ ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ
А
Авторський переклад - Це найнадійніший вид перекладу, оскільки ніхто ліпше від самого автора оригінал не знає.
Адекватність перекладу - Відтворення єдності форми і змісту оригіналу засобами іншої мови.
Аналіз - У процесі перекладу послідовний поділ тексту (висловлювання) на прості самостійні змістові цільнооформлені частини для виявлення логічних зв'язків між ними.
Аналіз тексту - стилістичний розбір і тлумачення текстів на заняттях з іноземної мови як методичний прийом.
Анотаційний переклад - вид перекладу, який полягає в складанні анотації оригіналу іншою мовою.
Анотація - Коротка характеристика первинного документа, яка викладає в максимально узагальненому вигляді його зміст і дає іноді його оцінку.
Аспект мови - одна зі складових частин мови. Сьогодні виділяють такі аспекти мови: фонетику, лексику, граматику, лінгвокультурологію.
Аудіювання - сприйняття на слух і розуміння усного мовлення.
Б
Білінгв - Людина, яка досконало володіє двома мовами.
Білінгвізм - однакове володіння двома мовами. Розрізняють природний і штучний білінгвізм.
Буквалізм - Перекладацька помилка, яка є результатом відповідності формальних чи семантичних компонентів двох мов.
В
Валентність - здатність мовної одиниці вступати в синтаксичні зв'язки з іншими мовними одиницями.
Варіант  - Формальна видозміна мовної одиниці як один із припустимих способів її вираження.
Види перекладу - художній та спеціальний.
Види мовленнєвої діяльності - писання, читання, говоріння, слухання, переклад.
Види еквівалентності - Розрізняють такі п'ять видів еквівалентності: денотативну, конотативну,
текстуально-нормативну, прагматичну, формальну.
Відтворення - У процесі перекладу кінець дії мовлення або писання іншою мовою.
Висловлювання - Лінійний рядок знаків, особливим способом відібраних, об'єднаних за визначеними правилами та розташованих у певному порядку.
Відправник - учасник комунікативного акту, від якого виходить повідомлення, відповідно до письмового перекладу. Відправник - це автор вихідного тексту.
Г
Генералізація - Заміна перекладного слова, яке має вузьке, конкретне значення, іншомовним еквівалентом, який має ширше, узагальнююче значення.
Генералізація поняття - прийом перекладу, який містить перехід від видового поняття до родового.
Глосарій - тлумачний словник застарілих і маловживаних слів і виразів, які трапляються в якому-небудь стародавньому творі.
Граматика - Граматичний склад мови. Опис граматичного складу мови.
Д
Двомовність (білінгвізм) - однакове володіння двома мовами.
Декодування (декодувати) - перекласти будь-яку інформацію з кодової системи ініціального джерела в кодову систему дублера джерела та/або адресата.
Декомпресія - Введення в переклад додаткових слів і навіть речень.
Денотат - Позначений даним повідомленням відрізок дійсності. Те саме, що й референт.
Детермінанти перекладу - це система мови, норма мови, літературна традиція, національний колорит, дистанція часу.
Діяльність - Діяльність людини, пов'язану з використанням мови, називають мовленнєвою діяльністю.
Диктант-переклад - один із видів тренувальних вправ на заняттях з вивчення іноземної мови.
Дискурс - Довільний фрагмент тексту, що складається більш ніж з одного речення чи незалежної частини речення.
Диференціація - звуження значення при перекладі.
Додавання - Додавання необхідні, коли той чи інший смисловий зміст у тексті оригіналу передасться іншими засобами, які неможливо використати в мові оригіналу.
Джерела інформації перекладача - поділяються на загальні, з якими працюють усі перекладачі, та спеціальні, якими користуються переважно технічні перекладачі.
Е
Еквівалентність перекладу - максимальна ідентичність усіх рівнів змісту текстів оригіналу й перекладу.
Еквівалентні відповідності - Варіант перекладу, коли значення слів повністю однакове у двох мовах.
Еквівалентний переклад - переклад, який здійснюється на рівні, необхідному і достатньому для передачі незмінного плану змісту.
Етапи дії перекладача -  процедура обробки інформації оригіналу.
І
Ідіолект - Сукупність особистих особливостей, що характеризують мову даного індивіда.
Ідіома - стійке словосполучення, значення якого не мотивується його складовими словами.
Інваріант у перекладі - Інваріантом називають те, що повинно залишатися незмінним у результаті процесу перекладу.
Інваріант у синхронному перекладі - найбільш інформативна у семантико-смисловому плані частина змістової структури повідомлення.
Інваріант перекладу - Сукупність функціональних характеристик тексту чи комунікативне завдання.
Інваріант повідомлення - незмінна змістова сутність повідомлення за його змінною.
Інтерпретація -- Переклад, який передбачає залучення лінгвістичних даних.
Історія перекладу -- розділ, який досліджує місце, роль та еволюцію перекладу в умовах розвитку людського спілкування.
Історія перекладацької діяльності - розділ науки про переклад, який досліджує умови формування вимог до перекладу та перекладача в різні історичні епохи.
К
Калька - Запозичення шляхом буквального перекладу слова чи словосполучення.
Калькування - Переклад за частинами з послідовним їх складанням в одне ціле.
Категорія тексту - певні сторони системної організації тексту.
Код - Розмежовують вихідний суб'єктивний та код перекладного тексту.
Код вихідного тексту - мова перекладу.
Код перекладного тексту - мова перекладу.
Кодувати - Перекласти інформацію з однієї кодової системи в іншу.
Конвергенція - зближення, схожість, подібність.
Конкретизація - Перекладацький прийом, зміст якого полягає в тому, що перекладна одиниця за своїм значенням більш конкретна, ніж вихідна.
Консультант - перекладач - спеціаліст-мовознавець, який допомагає своїми знаннями різним спеціалістам.
Континуальність синхронного перекладу -- безперервність і глибока внутрішня зв'язність діяльності синхронного перекладача.
Критика перекладу -- окрему галузь літературно-критичного підходу до аналізу тексту перекладу.
Л
Лексика -- сукупність слів мови, її словниковий склад.         
Лексикографія - розділ мовознавства, в центрі якого - теорія і практика складання словників.
Лексикографія перекладу - нова галузь знань у науці, яка розвивається.
Лексикологія - розділ мовознавства, що вивчає лексику мови.
Лексикон - Тлумачний словник переважно маловживаних слів з певної галузі знань.
Лінгвістика тексту - розділ мовознавства, який вивчає закономірності побудови та структури тексту.
Логіко-семантична ознака - логічне вираження семантичного значення.
М
Макро переклад - перекладацькі зсуви, тобто перехід з одного мовного рівня на інший і з однієї категорії в іншу.
Метамова перекладу - являє собою комплекс структурно-лінгвістичних характеристик, які дозволяють досить повно описати процес перекладу.
Метод вибору рельєфного слова - один з методів змістового аналізу (використовується у системі записів при послідовному перекладі).
Метод запису - метод послідовного перекладу, який передбачає використання записів як допоміжного засобу пам'яті.
Метод перекладу - метод перекладу не є об'єктивно існуючою закономірністю, а цілеспрямованою системою взаємопов'язаних прийомів, які враховують вид і спосіб перекладу.
Метод сегментації тексту - один з методів письмового перекладу, який полягає в поділі вихідного тексту на сегменти, що створює опорні змістові пункти для оформлення перекладу.
Метод трансформації - використовується в системі записів при послідовному перекладі, при якому кілька слів трансформуються в більш зручне позначення.
Метод трансформацій - лексичні, синтаксичні та семантичні перетворення.
Методика перекладу - Сукупність методів, прийомів практичної діяльності перекладача, отриманих у результаті навчання цієї діяльності.
Мета теорії перекладу - виявлення сутності перекладу, його механізмів, способів його реалізації, які впливають на нього і регулюють його норми.
Мета художнього перекладу -- ознайомити з іншомовним твором читача, який не володіє іноземними мовами.
Мікро переклад - передача лексичних одиниць і граматичних форм.
Мова оригіналу - мова, якою написаний текст, що підлягає перекладу.
Мотивація  -  Потреба у тому чи іншому вчинку, в тій чи іншій діяльності.
Н
Навчальний переклад - використовується майже завжди з навчально-методичною.
Наука про переклад - досліджує особливий вид мовленнєвої діяльності - переклад.
Неологізми - Переклад неологізмів нерідко пов'язаний зі створенням мовних відповідностей, мовних термінів мовою перекладу.
Неперекладність - Перекладається завдяки вмінню перекладача користуватися різними методами перекладу.
Невідповідність - Уривки вихідного чи перекладного тексту, які містять непередану або доповнену інформацію.
Носій інформації - представник будь-якої мовної спільноти.
О
Образ ситуації - продукт пізнання, осмислення, опису та перетворення ситуації у комунікативному акті.
Одномовний словник - Словник, у якому вся інформація передається засобами однієї і тієї ж мови.
Опущення - Скорочення та компресії тексту шляхом опущення семантично надлишкових елементів вихідного тексту.
Оригінал - Вихідний текст у перекладі. Текст, з якого здійснюється переклад.
Орієнтування перекладача у вихідному тексті - процес здобуття інформації, необхідної для прийняття рішення щодо смислового змісту.
Особливості перекладу військових матеріалів - У військовому перекладі дуже важливе значення має точність перекладу.
Оформлення перекладу - впорядкування перекладного тексту. Оформлення перекладу може бути письмовим та усним.
Одиниці перекладу  - Одиниця мови, яка потребує самостійного перекладацького рішення.
П
Порівняльне мовознавство - галузь мовознавства, метою якого є порівняльне вивчення двох мов для виявлення їх схожості й відмінностей на всіх рівнях мовленнєвої структури.
Порівняльний аналіз текстів у перекладі - заснований на порівнянні відповідних явищ у межах різних мов.
Р
Рівні еквівалентності перекладу - виділяються п'ять так званих рівнів еквівалентності, з яких два перших (рівень слів, словосполучень і рівень речення) співвідносяться з прямими міжмовними трансформаціями, а решта припускають достатньо вільну інтерпретацію змісту перекладацького тексту на основі ширшого контексту.
С
Семантично адекватний переклад - переклад, який передає денотативне значення вихідного вислову та відповідає нормам ПМ.
Семантичний буквалізм - помилка перекладача в результаті передачі семантичних компонентів слова, словосполучення без урахування інших факторів.
Стислість перекладу - показник якості перекладу, який характеризує лаконічність форми передачі перекладного тексту, відсутність багатослів'я.
Синтаксична заміна - передача частини речень перекладного тексту іншою синтаксичною конструкцією.
Синхронне читання заздалегідь перекладеного тексту - Перекладач зачитує заздалегідь заготовлений письмовий текст перекладу, пристосовуючись до промови оратора.
Синхронний переклад - Усний переклад повідомлення з однієї мови іншою, який здійснюється перекладачем паралельно тексту, що перекладається.
Синхронний переклад на слух - зазвичай називається власне синхронним перекладом.
Синхронний переклад з аркуша - Перекладач виконує переклад, опираючись на отриманий письмовий текст виступу, пристосовуючись до промови оратора, та вносить необхідні корективи.
Ситуативна теорія перекладу - ситуативна теорія перекладу трохи виходить за межі міжмовних перетворень і пропонує звертання до дійсності.
Словник - збірка слів, розташованих в алфавітному порядку, з поясненнями, тлумаченням або перекладом іншою мовою.
Складнощі перекладу - переклад, як інтелектуальна діяльність складний не лише сам по собі, його складність посилюється.
Скорочений переклад - текст, який перекладено неповністю, скорочений у порівнянні з оригіналом.
Спеціальні теорії перекладу - Напрямки перекладознавства, які визначаються функціонально-комунікативним спрямуванням перекладацької діяльності, охоплюють форми перекладу та види перекладу і жанри.
Спеціальний переклад - Переклад матеріалів певної галузі знань зі своєю термінологічною номенклатурою.
Спосіб перекладу - Спосіб перекладу визначається як об'єктивно існуюча закономірність переходу від однієї мови до іншої.
Спрощений переклад -- переклад, при якому текст стилістично об'єднується, це більш високий ступінь перекладу у порівнянні з інтерлінеарним перекладом.
Стилістична модифікація - заміна в процесі перекладу елементів висловлювання, що належать до одного функціонального стилю, елементами іншого стилю.
Стилістичний аспект перекладу - полягає у правильному підборі лексико-граматичних засобів.
Структура діяльності перекладача - послідовність або інша система перекладацьких дій.
Структура перекладу- під структурою перекладу розуміють у певний спосіб організоване схематичне висловлення реально існуючих смислових відношень у перекладі.
Т
Текст перекладу - реальне висловлювання, вимовлене або записане перекладачем речення, або сукупність речень будь-якої довжини.
Тексти в перекладі - розрізняють початковий текст, призначений для перекладу (його називають оригіналом чи першотвором); перекладний текст, отриманий у результаті перекладу, - друготвір.
Теорія відповідностей - теорія, яка ґрунтується на твердженні, що перекладний текст завжди містить певну кількість інформації, яка відсутня у початковому тексті.
Теорія перекладу - Логічно обґрунтована модель двомовної комунікації.
Техніка перекладу - Сукупність професійних прийомів, які використовуються у процесі перекладацької діяльності.
Технічний переклад - Переклад, що використовується для обміну спеціальною науково-технічною інформацією між людьми, які розмовляють різними мовами.
Точний переклад - Переклад, що характеризується властивістю семантичної точності.
Традиційний переклад - Переклад, виконаний перекладачем, який не є автором оригінального тексту. Транскрибування - Запис слів будь-якої мови за допомогою спеціальних знаків, який використовується для передачі особливостей вимови цих слів.
Транскрипція - Перекладацький прийом, що ґрунтується на фонетичному принципі.
У
Універсальний перекладацький скоропис - Варіант системи записів і символів для запису інформації у процесі послідовного перекладу.
Умовно калькована ситуація - перекладацька ситуація, яка передбачає взаємно однозначну інформацію.
Усно - письмовий переклад - Те ж саме, що й усний переклад на слух.
Усно - усний переклад - Те ж саме, що й усний переклад на слух.
Усний переклад - Поняття, яке об'єднує всі види перекладу, передбачає усне оформлення.
Усний переклад на слух - усний переклад тексту, який сприймається на слух. Охоплює два важливих професійних види перекладу: послідовний і синхронний.
Ф
Фактори, які визначають складність синхронного перекладу - психофізичний дискомфорт, викликаний необхідністю слухати й одночасно говорити.
Форми перекладу - письмовий і усний переклад; їх різновиди: переклад з листа, двосторонній переклад, послідовний переклад, синхронний переклад.
Фразеологічний варіант - образна фразеологічна одиниця в мові перекладу, яка відповідає за змістом фразеологізму оригіналу.
Функціональна еквівалентність перекладу - ґрунтується на визначенні функцій взаємодії елементів тексту шляхом порівняння реакції реципієнта тексту вихідною мовою.
X
Художній переклад  - Вид перекладу, який функціонує у сфері художньої літератури.
Художній текст - індивідуальний твір художнього мовлення, який написаний певною мовою; цілісна одиниця в системі подібних текстів.
Ц
Цільнотекстовий переклад - переклад тексту без виділення окремих слів, речень або абзаців.
Ч
Чуже мовлення - Мовлення іноземною мовою. Висловлення інших людей, яке включаться в авторський текст.
Ш
Шаблон - прийнятий зразок, еталон, який сліпо наслідують.
Штамп - Готова мовленнєва формула, яка значно втратила початковий зміст і має позитивне чи негативне забарвлення.
Я
Ясність перекладу - показник якості перекладу, який характеризує ясність викладання в перекладному тексті.
Якість перекладу - показник оцінки здійсненого перекладу, який визначається точністю, якістю та літературністю перекладеного тексту.